Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti ACCORD CAR servis s.r.o., se sídlem třída Karla IV. 1247/10A, 500 02 Hradec Králové, IČ: 04252195, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35494 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – název společnosti
  – e-mail
  – telefonní číslo­
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu stisknutím tlačítka “Přihlásit se k odběru”a je nutné zpracovat za účelem zasílání informačních zpráv a marketingových oznámení a to prostřednictvím e-mailů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou.
 3. Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů bere na vědomí, že je oprávněna souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu přitom může učinit v každém zaslaném „Newsletteru“, které v patičce obsahují možnost zrušení zasílaní.
 4. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu danému k jednomu účelu, též neznamená, že je Správce nebude moci dále zpracovávat k dalšímu účelu (byl-li takový souhlas dán), nebo z jiného právního důvodu ve smyslu čl. 6 bodu 1 Nařízení, než je souhlas. Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů proto bere na vědomí, že i po odvolání souhlasu bude Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje v odpovídajícím rozsahu, pokud bude zpracování nezbytné pro účely splnění smlouvy (např. pro dodání objednaného zboží) a/nebo splnění právních povinností Správce (např. účetních a daňových) a/nebo pro ochranu oprávněných zájmů Správce či třetí strany (např. pro uplatnění svých práv a oprávněných zájmů před soudy a jinými orgány moci veřejné, mimo jiné pak i pro doložení toho, že souhlas zákazníka ke zpracování určitých údajů pro určité účely byl dán).
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a. smluvní partneři Správce, kdy jde zejména o subjekty poskytující Správci služby ve vztahu k zákazníkům, popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv apod.;
  b. státní orgány, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
  c. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce, např. právním zástupcům, daňovým poradcům apod.
 6. Zpracování je prováděno v sídle Správce, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
 7. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv se Správcem uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 8. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět;
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů;
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
  – na přenositelnost údajů;
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.